logo Vancuyck

Sint Christianastraat 48
9890 Gavere
Tel 09 384 98 00


NL - FR
slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image

Domeinen

 • Handelsrecht en advies naar KMO's

  Algemene en juridische bijstand aan ondernemingen, in het bijzonder m.b.t.:

  • Vennootschapsrecht/
  • Economische en handelsmateries.
  • Commerciële contracten, algemene en bijzondere (verkoop- en aankoop-) voorwaarden, overeenkomsten.
  • Handelspraktijken.
  • Mededinging en (niet-)concurrentie.
  • Internationale koop/verkoop.
  • ...
 • Invorderingen
  • Beheer van dubieuze vorderingen, zowel minnelijk (schikking/dading) als gerechtelijk.
  • Protest, betwisting, ingebrekestelling, dagvaarding, beslaglegging.
  • Solvabiliteitsonderzoeken.
  • Expertises (aanstelling experts, bijstand in expertises, opvolging expertises, aanstelling tegenexperten).
  • Afbetalingsplanning en -opvolging.
  • Aangifte schuldvorderingen bij curatoren, vereffenaars en schuldbemiddelaars; fiscale attesten.
  • Solvabiliteitsonderzoek, bedrieglijk onvermogen.
 • Insolventierecht.
  • Voorbereiding en aanvraag van WCO (wet continuïteit ondernemingen dd. 30/1/2009), gerechtelijk akkoord en faillissement.
  • Herstructurering
  • Faillissementsgeschillen
  • Incasso- en invorderingsvraagstukken
  • Aangifte van schuldvordering
  • Eigendomsvoorbehoud en andere voorrechten
 • Huurrecht
  • Voor verhuurders en/of huurders:
  • Huurovereenkomsten (voorbereiding, redactie, controle)
  • Bijstand in huurgeschillen
 • Aannemingsrecht/bouwzaken
  • Bouwrecht (privaat/publiek)
  • Milieu, stedenbouw
  • Aannemingsgeschillen
  • Overeenkomsten architectuur, veiligheidscoördinatie, aanneming, beheer, bemiddeling, aan- en verkoop…
  • Expertises
  • Eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, opstal, erfpacht.
  • Hypotheken en financiering
 • Burgelijke zaken
 • Familierecht
  • Huwelijk en wettelijke samenwoning; contracten
  • Echtscheidingen, dringende en voorlopige maatregelen
  • Alimentatie, ouderlijk gezag, omgangsrecht
  • Nieuw samengestelde gezinnen
  • Erkenning, afstamming, voogdij en adoptie
  • Ontkenning vaderschap
  • Echtscheiding door onderlinge toestemming en bemiddeling in familiezaken (zie: bemiddeling)
  • Erfrecht, successieplanning
  • Testamenten, schenkingen en handgiften
 • Burengeschillen
  • Burenhinder en -conflicten
  • Schade door gebouw of werken van buren of wegenwerken
  • Erfdienstbaarheden
  • Belemmering toegang, exploitatie door overheidswerken
 • Verkeerszaken
  • Verzekeringsrecht, regres
  • Aansprakelijkheid
  • Schadedossiers en -claims (alsook verweer hiertegen)
  • Verkeersovertredingen
 • Bemiddeling in familie-, handels-, en burgerlijke zaken

  Mieke van Cuyck: “Als bemiddelaar treed ik in wezen uit mijn rol van advocaat. Immers, ik verdedig dan niet meer de belangen van één partij, maar die van alle betrokken partijen. Die partijen hebben met elkaar gemeen dat ze “het niet met elkaar eens zijn”. Hierover zijn ze het alvast wel eens! Ze zijn er zich echter ook beide van bewust dat met getrokken messen tegenover elkaar staan veel energie, tijd en ook vaak verdriet vraagt, en dat de strakke confrontatie ook risico’s inhoudt.

  Vanuit een strikte neutraliteit help ik de partijen dan om, via het respect voor de – vaak tegenstrijdige – behoeften en belangen, met elkaar in gesprek te gaan om tot een onderhandelde oplossing van het geschil te komen. Die oplossing ligt, en blijft liggen in de handen van de partijen. De partijen blijven m.a.w. het heft – gezamenlijk – in handen houden: het is geen derde partij die over de zaak zal beslissen!

  Mijn rol is ervoor te zorgen dat de zaken terug bespreekbaar worden, daar waar ze dat vaak niet meer zijn. Vaak is er “onrecht” geschied, of wordt het minstens zo aangevoeld. Ik help dan om openingen te vinden zodat die onrechten in een “faire afhandeling” kunnen worden hersteld. Met een oplossing die voor alle betrokkenen bevredigend is, kunnen alle partijen dan verder met hun leven, en kunnen ze het gebeurde een plaats geven.”

  Eigen bemiddelingsruimtes te Gavere en Gent.

 • ...

  Ook in andere materies, hoe uiteenlopend dan ook, wordt eerstelijnsadvies gegeven. In meerdere daarvan, die hier niet expliciet beschreven staan, is ruime expertise in huis om de verdere belangenverdediging op te nemen, zo bvb in sociaal recht, administratief- en transportrecht, of strafrecht.

  In andere materies zoals financieel en fiscaal recht, medisch recht e.d. , wordt in functie van het dossier geëvalueerd of doorverwijzing naar, of samenwerking met een gespecialiseerd correspondent aangewezen is.